top of page

VI GUIDAR, STÖTTAR OCH GENOMFÖR. 

Oavsett om ni själva driver samhällsförändrande insatser eller finansierar dem, hjälper Kind er att navigera utmaningar och skapa hållbara resultat. Vår expertis bygger på mångåriga erfarenheter av att skapa positiv förändring. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för era specifika behov, och använder beprövade metoder för att era insatser ska bli så effektfulla som möjligt.

Impact
EFFEKTMÄTNING

Vi kan hjälpa er att sätta upp strukturer för att planera för effekt samt mäta, analysera och synliggöra den förändring era insatser skapar.

Problemkartläggning | Förändringsteori | Mätinstrument | Datainsamling | Effektrapportering

Hållbarhet
HÅLLBARHETSARBETE

Vi kan hjälpa er med att planera, implementera, mäta, analysera, utvärdera och rapportera ert hållbarhetsarbete.

Dubbel väsentlighetsanalys | Strategi | Social färdplan | Klimatberäkning | Hållbarhetsrapportering

Verksamhetsutveckling
VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi kan hjälpa er med att möjliggöra, utveckla och driva era samhällsförbättrande projekt och insatser, och ta dem till nästa nivå.​

Behovsanalys | Metodutveckling | Söka medel | Projektledning | Projektrapportering

EFFEKTMÄTNING

Maximera er samhällspåverkan med anpassade lösningar för att organisera, planera och mäta effekt. Vi är experter på att kartlägga samhällsproblem, skapa förändringsteorier och fånga in resultatet av era insatser.

 

Med hjälp av genomarbetad mätning och analys av er sociala påverkan kan ni använda era resurser på ett effektfullt sätt och stärka förtroendet för er verksamhet.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Problemkartläggning och förändringsteori

 • Plan för effektmätning och mätinstrument

 • Datainsamling, bearbetning och analys

 • Intervjuer och effektberättelser

 • Sammanställa resultat och skriva effektrapport

 • Utbildning och kompetensutveckling inom effektmätning

Effektstyrning

HÅLLBARHETSARBETE

Vi omvandlar era hållbarhetsambitioner till konkreta resultat. Genom att identifiera era mest väsentliga hållbarhetsaspekter och integrera dem med klara, mätbara mål tydliggörs er organisations påverkan och ni får förbättrade möjligheter att bli bättre och göra mer i ert hållbarhetsarbete. ​

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Nulägeskartläggning

 • Väsentlighetsanalys, inklusive intressentdialoger

 • Utveckling av strategi, mål, nyckeltal och fokusområden

 • Löpande mätning och uppföljning

 • Transparent och insiktsfull rapportering

 • Klimatpåverkansberäkningar enligt GHG-protokollet

 • Visa upp ert sociala arbete i CSRD-rapportering genom att ta fram en social färdplan.

Sustainability

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vill ni förstärka ert sociala ansvar, effektivisera era samhällsinsatser eller behöver avlastning i det operativa? Med oss får ni tillgång till många års erfarenhet av att leda samhällsförändrande projekt, från idé till genomförande.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Utveckling och design av program, projekt och insatser

 • Insikts- och behovsanalys, samt framtagande av rapporter

 • Projektledning och stöd i strategiprocesser, inklusive verksamhetsplanering och målsättning

 • Bidragsansökningar

 • Projektrapporter

Project Management
bottom of page