top of page

YOUTH 2030 MOVEMENT

Insiktrapport | Intervjuer

Youth 2030 Movement är en rörelse som verkar för att stärka ungas plats i demokratin. De arbetar för att eliminera hinder mellan unga och makten, skapar miljöer där unga kan göra sina röster hörda och hjälper beslutsfattare att ta tillvara på ungas kraft, engagemang och idéer.

Kind fick i uppdrag att sammanställa, tematisera och författa en rapport för Youth 2030 Movements räkning, baserad på projekt och insatser de har genomfört för att stärka ungas röster i Sveriges landsbygder under sina tre första verksamhetsår.

Vi genomförde en noggrann granskning av tidigare projekt, intervjuer, workshops och toppmötet 2023 för att identifiera återkommande teman och centrala insikter. Därefter kompletterade vi de tidigare insamlade data med nya djupgående intervjuer med unga och förstärkte rapportens innehåll genom att kartlägga relevant forskning.

 

Slutresultatet blev en omfattande rapport som inte bara belyser ungas erfarenheter och åsikter utan även presenterar deras konkreta åtgärdsförslag för hur Sveriges landsbygder kan bli platser där unga kan leva, bo och verka.

UPPDRAGETS FRAMGÅNGSFAKTORER

  • Erfarenhet av att behandla och strukturera stora mängder text.

  • Kompetens i kommunikation och kreativt skrivande.

  • Lyhördhet för kundens behov och tillvaratagande av deras kompetenser.

Utdrag ur rapporten: 

“När vi arbetar tillsammans med beslutsfattare och unga runtom i landets landsbygdskommuner blir det tydligt att unga och vuxna delar bilden av orter som sakta dör ut – men att unga på ett helt annat sätt också beskriver känslorna kopplat till att leva i det. I samtal med unga tar sig hindren för att leva, bo och verka tydliga konkreta former kring hur det påverkar just dem – medan det i samtalen med vuxna oftast lyfts till en samhällelig nivå, där konsekvensen ‘vi som kommun kommer inte existera om det här inte löser sig’ ständigt återkommer.

Att engagera och investera i unga människors framtid är avgörande för att motverka negativa befolkningstrender och för att bygga samhällen där unga inte bara överlever, utan trivs och utvecklas. Genom att ta med ungas röster och perspektiv i dessa diskussioner kan vi bidra till att skapa en mer inkluderande och hållbar framtid för landsbygderna. Detta arbete är inte bara en investering i ungdomarnas individuella framtid, utan också i framtiden för hela landsbygdens samhällsstruktur.”

Rapportens layout står Glory Days för. 

bottom of page